EITF-12F.ED.0002.KENTUCKY SOCIETY OF CPAS GLENN BRADLEY