EITF-13E.ED.0018.OCC & NCUA KATHY K. MURPHY AND LARRY FAZIO