EITF-15C-II.ED.0004.MUTUAL OF OMAHA SCOTT HERCHENBACH