REVRECR.ED.0090.TYCO INTERNATIONAL LTD. SAM ELDESSOUKY