TAX.I.ED.0009.FICPA APAS COMMITTEE JULIAN D. DOZIER